Par mobīlo telefonu lietošanas kārtību
Pamatojoties uz Jelgavas novada Sesavas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumu 5.7 punktu:

·        Izglītojamie nedrīkst stundu un pasākumu laikā bez skolotāja atļaujas izmantot mobilos tālruņus un citus priekšmetus.
·        Mobilos tālruņus drīkst izmantot tikai ārkārtas gadījumos, lai nodrošinātu drošības un veselības aizsardzību, kā arī mācību procesā ar skolotāju atļauju.
·          Ja izglītojamais stundas, pasākuma laikā vai starpbrīžos (ja tas traucē kārtībai izglītības iestādē) lieto priekšmetus, kas nav paredzēti mācību stundām vai pasākumiem, skolotājam ir tiesības tos atsavināt un nodot klases audzinātājam, kas pēc situācijas izvērtēšanas lemj par to atdošanu tikai izglītojamā  vecākiem.